Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de besteller de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Gianni behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, onder andere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.3.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gianni. Gianni is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gianni dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, indien daarvan bij de aanbieding melding wordt gemaakt.
3.2
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
3.3
Indien Gianni zich genoodzaakt ziet bij acceptatie een andere prijs te hanteren dan die in de vrijblijvende aanbieding was opgenomen, is de besteller gerechtigd binnen 10 dagen de bestelling te annuleren per e-mail. Betaling houdt acceptatie van de nieuwe prijs in.

Artikel 4. Levering

4.1
Na acceptatie door Gianni volgt verzending of het verlenen van de overeengekomen dienst (online abonnementen). Gianni is niet aansprakelijk voor verloren gegane verzendingen, die voor risico van de besteller komen.
4.3
De levering van de producten geschiedt door verzending aan het door de besteller opgegeven adres.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1
De besteller heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de besteller Gianni daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gianni de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3
Indien de besteller een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Gianni te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de besteller. Gianni zal de door de besteller gedane betaling binnen 30 dagen aan deze restitueren.
5.4
Gianni is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de geleverde producten en garandeert op generlei wijze dat die inhoud juist is.
5.5
Gianni is bevoegd om bij uitvoering van een geaccepteerde bestelling gebruik te maken van derden.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting en alleen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.